skip to Main Content

Računovodstvo

Računovodstvo predstavlja eno izmed pomembnih funkcij vsakega poslovnega subjekta. Podjetje Elitis d.o.o. za vse oblike poslovnih subjektov prevzame izvajanje funkcije računovodstva na vseh področjih delovanja. Skupaj s storitvami davčnega in pravnega svetovanja, kontrolinga in finančnega upravljanja ni le stroškovno učinkovita rešitev, pač pa tudi način optimizacije poslovnih procesov, saj vodi v zmanjševanje stroškov ter omogoča lažje nadziranje računovodske funkcije.

Elitis - Računovodstvo

V okviru izvajanja računovodskih storitev svojim strankam nudimo:

Vodenje računovodstva

 • Vsa evidentiranja poslovnih dogodkov v glavno knjigo in pomožne knjige.
 • Priprava obračunov plač, podjemnih in avtorskih pogodb.
 • Vodenje registra osnovnih sredstev, saldakontov ipd.
 • Vodenje predpisanih davčnih evidenc.
 • Svetovanje strankam glede pravilnosti knjigovodskih listin glede na davčno zakonodajo ter nudenje podpore pri poslovanju stranke.
 • Svetovanje na področju računovodenja – pri izbiri in pravilnem razumevanju računovodskih usmeritev ter izbire metod.
Elitis - Davčni obračuni

Davčni obračuni

 • Vodenje davčnih knjig in evidence s področja davka na dodano vrednost.
 • Izdelava in oddaja obračuna DDV in drugih predpisanih obračunov v skladu z Zakonom o DDV.
 • Izdelava davčnih obračunov (obračuna davka od dohodka iz dejavnosti, davka od dohodka pravnih oseb).
 • Vodenje različnih davčnih evidenc (kot npr. evidence koriščenja davčnih olajšav, pokrivanja davčnih izgub, ipd.).
 • Obračun davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji ter pomoč pri uveljavljanju ugodnosti iz meddržavnih sporazumov.
 • Izdelava vseh ostalih davčnih napovedi in obračunov.
Elitis - Računovodsko poročanje

Računovodsko poročanje

Na podlagi evidentiranih poslovnih dogodkov v poslovne knjige pripravimo računovodske izkaze, poročila za potrebe inšpekcijskih nadzorov, poročila za potrebe poslovodstva za izvajanje nadzora, vodenje in sprejemanje poslovnih odločitev.

Glede na navedeno pripravimo:

 • Interna poročila za potrebe poslovodstva (npr. poročilo o dobičkonostnosti posameznega poslovnega programa, stroškovnega mesta ipd.).
 • Poročila za potrebe poročanja na AJPES, Banko Slovenije, Statistični urad.
 • Poročila za poročanje nadzornim organom družbe.
 • Poročila za potrebe pridobitve virov financiranja (banke).
Elitis - Računovodsko nadziranje in analiziranje ter planiranje

Računovodsko nadziranje in analiziranje ter planiranje

Strankam nudimo izvajanje skrbnih pregledov na področju:

 • Preveritve pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige.
 • Kontrola skladnosti knjigovodskih listin s pravnimi predpisi in računovodskimi standardi.
 • Na podlagi ugotovitev svetovanje glede vzpostavitve notranjih kontrol ter organizacije oddelka računovodstva in financ.
 • Finančno načrtovanje ter priprava strateških načrtov.
 • Vzpostavitev koncepta izdelave predkalkulacij in kasneje primerjava z dejanskimi kalkulacijami izdelkov / storitev.

Konkurenčne cene in visok nivo storitev zagotavljamo s pomočjo sodobne informacijske tehnologije ter zaposlenimi strokovnjaki, ki aktivno sodelujejo pri obravnavi posamezne naročene storitve. Strankam zagotavljamo možnost sprotnega spremljanja uspešnosti poslovanja njihovega podjetja skozi vse leto.

Pri evidentiranju poslovnih dogodkov uporabljamo programsko opremo Saop – Minimax, Phanteon. Za zajem podatkov, e-arhiviranje in obdelavo dokumentov pa programsko opremo DocumentBox, saj je na ta način strankam omogočen vpogled v poslovno dokumentacijo v vsakem trenutku.

Prav tako strankam nudimo:

 • Možnost izvajanja računovodskih in drugih storitev na sedežu stranke – na ta način so kadri fizično prisotni na sedežu vaše družbe, in s tem v celoti na razpolago vašemu podjetju.
 • Pomoč pri implementaciji računalniškega programa v vaš poslovni proces (z računovodskega vidika).
 • Izobraževanje vaših zaposlenih pri izvajanju posameznih računovodskih operacij.
Elitis - Računovodstvo

Brezpapirno poslovanje

Strankam je z obdelavo dokumentov z ustrezno programsko opremo omogočeno, da ni potrebno več dokumentacije fizično dostavljati v poslovne prostore računovodstva. S sodobnimi IT rešitvami tako stranka sama:

 • Dokumente skenira in pošlje v sistem za obdelavo podatkov.
 • Sistem za obdelavo podatkov izvede elektronsko likvidacijo dokumentov.
 • Po izvedeni obdelavi se dokumenti avtomatsko prenesejo v računovodski program.
 • Stranka ima na ta način možnost stalnega vpogleda v dokumentacijo podjetja ter širok spekter poročil za sprejemanje poslovnih odločitev v vsakem trenutku.
Back To Top